برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق براساس مبحث 3 مقررات ملی ساختمان
1396-10-10 08:00-12:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
30
2 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا براساس مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
1396-10-11 08:00-12:00
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
30
3 مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)
1396-10-11 14:00-18:00
بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
32
4 ایمنی عملیات کار در ارتفاع
1396-10-10 14:00-18:00
بدون محدودیت
دانشجویان 800,000 ریال
اساتید 800,000 ریال
شرکت کننده آزاد 1,200,000 ریال
اعضای انجمن‌های صنفی 950,000 ریال
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان 950,000 ریال
30