1) راه ، مسکن و شهرسازی

2)  صنایع غذایی ، کشاورزی

3) صنوف تولیدی و خدماتی

4) کمک رسانی ، درمانی و بیمارستانی

5) نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع شیمیایی

6) تفریحی ، ورزشی، مذهبی و گردشگری

7) نیرو 

8) شهروندی

9) کودک و نوجوان

10) صنعت وسایل نقلیه