ردیف

عنوان دوره

تاریخ دوره اول

تاریخ دوره دوم

تاریخ دوره سوم

هزینه (ریال)

1

آشنایی با مدل نشان تعالی HSE

1396/02/23

1396/06/25

1396/10/23

4،500،000

2

تنظیم اظهارنامه

1396/02/24

1396/06/26

1396/10/24

4،000،000

3

پرورش ارزیاب

1396/02/25

1396/06/27

1396/10/25

4،500،000