جدول زمان بندی فرآیند نشان تعالی HSE در گروه  ساختمان و مسکن / صنایع غذایی ، کشاورزی و صنایع وابسته/ کودک و نوجوان  - سال 96

فعالیت

تاریخ

ردیف

شروع ثبت نام

1395/12/18

1

برگزاری آموزش ها

96/2/23

سمینار آشنایی با مدل ارزیابی تعالی HSE

2

96/2/24

کارگاه نحوه تنظیم فرم خودارزیابی

پایان مهلت ثبت نام

1396/3/5

3

پایان مهلت ارسال فرم خود ارزیابی

1396/3/11

4

شروع فرآیند ارزیابی

1396/3/7

5

پایان ارزیابی متقاضیان

1396/3/25

6

تایید نتایج در کمیته فنی

1396/3/28

7

تصویب در شورای سیاستگذاری

1396/3/31

8

برگزاری اجلاس گروه  راه و ساختمان

10 تیر سال 1396

9

برگزاری اجلاس گروه صنایع غذایی

11 تیر سال  1396

10

برگزاری اجلاس گروه کودک و نوجوان

12 تیر سال 1396

11

ارسال گزارش های بازخور

1396/4/24 

12


 

جدول زمان بندی فرآیند  نشان تعالی HSE در گروه  تفریحی،ورزشی ،مذهبی و گردشگری/  نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع شیمیایی / شهروندی / امداد رسانی ، درمانی و بیمارستانی  – سال 96

فعالیت

تاریخ

ردیف

شروع ثبت نام

1396/6/3

1

برگزاری آموزش ها

96/6/25

سمینار آشنایی با مدل ارزیابی تعالی HSE

2

96/6/26

کارگاه نحوه تنظیم فرم خودارزیابی

پایان مهلت ثبت نام

1396/6/30

3

پایان مهلت ارسال فرم خودارزیابی

1396/7/6

4

شروع فرآیند ارزیابی

1396/7/1

5

پایان ارزیابی متقاضیان

1396/7/25

6

تایید نتایج در کمیته فنی

1396/7/29

7

تصویب در شورای سیاستگذاری

1396/8/2

8

برگزاری اجلاس گروه  نفت ، گاز ، پتروشیمی و صنایع شیمیایی

6  آبان  1396

9

برگزاری اجلاس گروه شهروندی

7  آبان  1396

10

برگزاری اجلاس گروه امداد رسانی ، درمانی و بیمارستانی

8  آبان  1396

11

برگزاری اجلاس  گروه تفریحی ، مذهبی و گردشگری

9 آبان 1396

12

ارسال گزارش های بازخور

1396/9/14

13جدول زمان بندی فرآیند نشان تعالی HSE در گروه  نیرو/ صنعت نقلیه / صنوف تولیدی وو خدماتی – سال 96

فعالیت

تاریخ

ردیف

شروع ثبت نام

1396/6/31

1

برگزاری آموزش ها

96/10/23

سمینار آشنایی با مدل ارزیابی تعالی HSE

2

96/10/24

کارگاه نحوه تنظیم فرم خودارزیابی

پایان مهلت ثبت نام

1396/10/30

3

پایان مهلت ارسال فرم خودارزیابی

1396/11/5

4

شروع فرآیند ارزیابی

1396/11/1

5

پایان ارزیابی متقاضیان

1396/11/26

6

تایید نتایج در کمیته فنی

1396/11/28

7

تصویب در شورای سیاستگذاری

1396/11/30

8

برگزاری اجلاس گروه صنوف تولیدی و خدماتی

 5  اسفند  1396

9

برگزاری اجلاس گروه صنعت نقلیه

6 اسفند  1396

10

برگزاری اجلاس گروه نیرو 

7 اسفند  1396

11

ارسال گزارش های بازخور

1396/12/26

12